Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 601/217/VII/2021 z dnia 10 marca 2021 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030″. 

Prace nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030″ są prowadzone przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Proces aktualizacji tego dokumentu prowadzony jest w oparciu o zasadę szerokiego partnerstwa. Opracowanie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030″ jest zadaniem realizowanym przez Zespół Naukowy złożony z przedstawicieli:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Departamentu Rozwoju Regionalnego, Referatu Regionalnej Strategii Innowacji,
Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”,
Ekspertów PNT „Technopark Gliwice,
Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.

Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu regionalnego rozwoju innowacji na lata 2021-2030, w szczególności dotyczące procesu przedsiębiorczego odkrywania, identyfikacji i aktualizacji inteligentnych specjalizacji oraz w zakresie technologicznego rozwoju regionu.

Przyjęcie przedmiotowego dokumentu przez Sejmik Województwa Śląskiego planowane jest w połowie roku 2021 tj. po opracowaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko” i przeprowadzeniu ostatecznych konsultacji społecznych.

Uwagi prosimy przekazywać do dnia 15 kwietnia 2021 r. wyłącznie na załączonym poniżej formularzu elektronicznym na adresy: Monika Ptak-Kruszelnicka monika.ptak@slaskie.pl oraz dr Bogumiła Kowalska bogumila.kowalska@slaskie.pl
Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Link do Innobservatora Silesia

Źródło: Innobservator Silesia

Skip to content