VI Forum Nowej Gospodarki

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w VI Forum Nowej Gospodarki, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2014 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. Wiodącym tematem VI Forum będzie zacieśnienie wewnętrznej współpracy gospodarczej makroregionu Polski Południowej poprzez m.in. prezentację ofert inwestycyjnych, badawczych i społecznych województwa śląskiego i województwa małopolskiego. Do wiodących tematów VI Forum będą należeć kierunki rozwoju ekoenergii i energetyki prosumenckiej w Polsce oraz technologie energooszczędne, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, inteligentne sieci energetyczne oraz budownictwo niskoenergetyczne.
Ważnym punktem w programie VI FNG będzie:
  • Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna, podczas której zostaną zaprezentowane oferty inwestycyjne makroregionu Polski Południowej i Nadrenii Północnej - Westfalii, a przedsiębiorcy niemieccy i polscy będą mieli okazję do indywidualnych spotkań biznesowych i zaprezentowania swojej oferty podczas wystawy towarzyszącej.
  • sesja nt. instrumentów finansowania rozwoju MSP, podczas której zostaną zaprezentowane oferty funduszy zalążkowych, VC, pożyczkowych i poręczeniowych makroregionu Polski Południowej.
  • sesja nt. społecznej odpowiedzialności biznesu, podczas której odbędzie się dyskusja nt. odpowiedzialności za środowisko naturalne, budowania pozytywnych relacji z personelem przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, a przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw będą mieli okazję do rozmów z przedsiębiorcami śląskimi i małopolskimi oraz zaprezentowania swoich strategii CSR.
  • panel dyskusyjny przy współudziale przedsiębiorców, dedykowany przedstawicielom JST z uwzględnieniem ich lokalnych potencjałów rozwojowych, dający możliwość wypracowania wspólnych rozwiązań we wdrażaniu polityki proinnowacyjnej w województwie mającej bezpośrednie przełożenie na wspieranie przedsiębiorczości w adaptacji do zachodzących zmian (efektywność energetyczna, budownictwo niskoenergetyczne). 
  • dyskusja panelowa "Ekoenergia inteligentną specjalizacją Polski", podczas której zostaną omówione uwarunkowania dla rozwoju zielonej energetyki w Polsce, szanse technologiczne i finansowe, jakie stwarza produkcja energii odnawialnej oraz możliwości wdrożenia w Polsce pilotażowego projektu "Energiewende".
Wierząc, że podjęta inicjatywa na rzecz wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz współpracy regionów Śląska i Małopolski, spotka się z Państwa zainteresowaniem, uprzejmie proszę o rejestrację udziału na stronie internetowej http://forumng.pl/?r=register/new. Więcej informacji nt. programu wydarzenia można znaleźć na stronie http://forumng.pl/?r=pages/index/id/56