Współpraca na rzecz Obserwatoriów Specjalistycznych rozpoczęta

Dnia 22 listopada 2013r. (piątek) w siedzibie Parku Naukowo Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE odbyło się spotkanie pt. „Współpraca Obserwatoriów na rzecz technologicznego rozwoju regionu" inaugurujące projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych".
Liderem projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" jest:
a jego Partnerami:
- Konsorcjum w składzie:
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarówno Jednostek Samorządu Terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu jak również sektora nauki i biznesu. Spotkanie koncentrowało się na koncepcji zintegrowanego modelu współpracy obserwatoriów, jako ważnego elementu innowacyjnego rozwoju regionu.
Zachęcamy do współpracy z siecią obserwatoriów. 
Więcej zdjęć z tego wydarzenia dostępnych na Fanpage'u projektu RIS.
 
Zapraszamy do obejrzenia! 
Prezentacje z Konferencji: 
 
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarówno Jednostek Samorządu Terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu jak również sektora nauki i biznesu. Spotkanie koncentrowało się na koncepcji zintegrowanego modelu współpracy obserwatoriów, jako ważnego elementu innowacyjnego rozwoju regionu. Prelegentami spotkania byli: prof. dr hab. inż. Jan Kosmol-Prezes „Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE", pani Barbara Szafir – Zastępca DyrektoraWydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pani Monika Ptak-Kruszelnicka-Kierownik Referatu Programowania i Analiz Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pani Magdalena Chawuła - Kosuri -Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli., dr inż. Jan Bondaruk – Kierownik Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, dr Rafał Żelazny – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Pan Jacek Kotra-Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE", Pani Izabela Czeremcha- Z-ca Dyrektora
ds. projektów krajowych w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. oraz Pan Patryk Białas-Dyrektor ds. Rozwoju w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.
Spotkanie rozpoczął Prezes „Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE” prof. dr hab. inż. Jan Kosmol, który przywitał przybyłych gości i omówił cel spotkania. Zastępca Dyrektora Wydziału EFS Pani Barbara Szafir podkreśliła jak ważną rolę we wzmacnianiu potencjału gospodarczego regionu oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej odgrywać będą Obserwatoria Specjalistyczne. Celem wprowadzania gości w tematykę konferencji zaprezentowano krótki materiał filmowy, w którym przedstawione zostały najważniejsze wyzwania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.
Następnie wystąpiła Pani Monika Ptak-Kruszelnicka, Kierownik Referatu Programowania i AnalizWydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która zaprezentowała podstawowe cele i założenia Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SROS) a także podkreśliła korzyści wynikające z przystąpienia do Porozumienia w ramach SROS. Pani Magdalena Chawuła-Kosuri (Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli) omówiła misję oraz zadania przedstawicielstwa a także istotę polityki innowacyjnej polegającej na wspieraniu przedsiębiorstw w osiąganiu lepszych rezultatów.
W kolejnej części konferencji wystąpili przedstawiciele poszczególnych Obserwatoriów. Dr inż. Jan Bondaruk – z Głównego Instytutu Górnictwa omówił zakres działalności Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze technologii dla ochrony środowiska, podkreślając tym samym istotę wdrożeń wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa, stanowiących kluczowy element tworzenia innowacji. Pan Jan Bondaruk zwrócił również uwagę, na fakt, iż 1/5 polskich przedsiębiorców nie wie o możliwościach współpracy ze środowiskiem naukowym. Ofertę dla jednostek samorządu Terytorialnego oraz przedsiębiorstw w ramach Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze ICT zaprezentował Pan Jacek Kotra - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK Gliwice.Dyrektor przedstawił również przykładowe narzędzia wsparcia oferowane przez Obserwatorium poza projektem SROS, takie a m.in. audytu innowacji kreatywności dla MŚP, staże w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach czy stypendia dla najlepszych doktorantów. Wystąpienie Dyrektora poprzedził dr Rafał Żelazny, który wprowadził uczestników do problematyki i wyzwań stojących przy analizie sektora ICT w województwie śląskim. Analiza potencjału technologicznego w wybranych subregionach woj. śląskiego w zakresie technologii medycznych dedykowanych JST czy też organizacja paneli tematycznych dla JST to tylko niektóre z działań leżących po stronie Obserwatorium Technologicznego w obszarze technologii medycznych. Struktura i istota działania tej jednostki została omówiona przez Panią Izabelę Czeremcha-Z-ca dyrektora ds. projektów krajowych w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Katowicach.
Działalność czwartego Obserwatorium specjalistycznego-w obszarze energetyki, omówił Pan Patryk Białas-Dyrektor ds Rozwoju w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Pan Patryk Białas podkreślił, iż jednym z podstawowych celów tego Obserwatorium jest wzrost poziomu wiedzy przedsiębiorstw w zakresie sytuacji bieżącej i prognozowanej na światowych rynkach technologii energooszczędnych oraz OZE.
Trwające 4 godziny spotkanie zakończył Prezes Technoparku Gliwice Prof. Jan Kosmol, dziękując wszystkim gościom za przybycie i zachęcając do współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.