Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

Czas realizacji projektu: styczeń 2017 r. - marzec 2019 r.

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Realizacja Projektu zmierza implementacji zasad obowiązujących w procesie przedsiębiorczego odkrywania na potrzeby programowania kierunków rozwoju technologicznego regionu. Zadania realizowane w projekcie z jednej strony pozwalają na identyfikację i diagnozę potrzeb przedsiębiorców i sfery B+R w zakresie rozwoju technologicznego i realizacji polityki wsparcia z drugiej mają przyczynić się do aktualizacji polityk innowacyjnego rozwoju regionu i lepszego funkcjonowania ekosystemu innowacji.

Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez następujące obserwatoria:
- Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – Obserwatorium Specjalistyczna w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska;
- Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. – Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne ;
- Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej - Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Medycyny;
- Konsorcjum w składzie: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum" Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. - Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Energetyki;
- Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN - Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały;
- Konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska, Wydział organizacji i Zarządzania, Instytut Metali Nieżelaznych - Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów.

Główny cel Projektu - wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów Specjalistycznych zgodnych ze wskazanymi w PRT obszarami technologicznymi i podmiotów sektora B+R oraz przedsiębiorstw.

Ponadto celem projektu jest upowszechnianie skutecznych modeli biznesowych przedsiębiorstwom, rozpowszechnianie raportów specjalistycznych opracowanych przez obserwatoria technologiczne dotyczących dostępnych technologii i możliwości współpracy B+R+I.
Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy pomiędzy aktorami ekosystemu innowacji poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowaniu modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określeniu możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowaniu do włączenia się w sieci kooperacyjne, oraz do udziału w łańcuchach gospodarki globalnej. Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

Projekt Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania zakłada przede wszystkim kontynuację Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), będącego obligatoryjnym elementem działalności samorządów województw na rzecz innowacyjnego rozwoju w perspektywie 2014-2020. PPO polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Ponadto poprzez aktualizację Programu Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020, w którym określono regionalne specjalizacje technologiczne możliwe będzie ich zweryfikowanie oraz wskazanie nowych technologii i obszarów technologicznych – zwłaszcza cross sektorowych.

Główne zadania w Projekcie:
- aktualizacja Programu Rozwoju Technologii województwa śląskiego oraz Modelu wdrażania PRT;
- analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych stanowiące podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenie zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
- analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
- raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji, związane z ich rozwojem. Będą one dostępne na platformie INNOBSERVATOR SILESIA dla wszystkich aktorów ekosystemu innowacji. Ponadto Raporty będą zawierać wiedzę trudną do pozyskania dla przedsiębiorców, umożliwiającą im podejmowanie decyzji strategicznych.