O Obserwatorium

Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska formalnie funkcjonuje od 13.03.2013r., tj. podpisania Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych przez przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa, Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.

 

misja

 

Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska powstało jako odpowiedź na konkretne potrzeby interesariuszy ekosystemu innowacji województwa śląskiego w zakresie stworzenia nowoczesnego mechanizmu do monitoringu efektów innowacyjnego rozwoju regionu w poszczególnych obszarach technologicznych. Na tej bazie wyznaczono cele jego działalności:

 • wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego, pozycjonowania kluczowych obszarów technologicznych oraz oceny skuteczności działań służących kreowaniu regionalnej polityki protechnologicznego rozwoju województwa śląskiego i wzmocnienie regionalnej specjalizacji,

 • wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regionu, regionalnego rynku usług badawczych oraz kadr regionalnych poprzez budowę relacji sektora B+R, przedsiębiorstw, IOB i władz regionu,

 • współtworzenie regionalnej sieci wymiany wiedzy i kompetencji.

 

obszary tematyczne

 

Działalność obserwatorium koncentruje się na gromadzeniu i przetwarzaniu specjalistycznej wiedzy w obszarze Technologie dla ochrony środowiska, monitoringu trendów technologicznych i gospodarczych oraz oceny endogenicznego potencjału technologicznego województwa śląskiego. Tematyka zainteresowań obserwatorium koncentruje się na obszarach zdefiniowanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020, tj.:

 • biotechnologie dla ochrony środowiska,

 • technologie ochrony i rekultywacji środowiska,

 • technologie zarządzania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów,

 • technologie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,

 • technologie ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

 • technologie wspomagające zarządzanie środowiskiem.

 

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych


Projekt systemowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Czas realizacji projektu:  wrzesień 2013 - wrzesień 2015 r.

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
 • Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;
 • Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi;
 • Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji" projekt systemowy zatytułowany: „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego", który prowadzony był w trzeciej edycji w latach 2011 - 2013, w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice.

Jednym z rezultatów projektu było powołanie Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, której zadaniem jest stworzenie przestrzeni komunikacji i współpracy, a także wymiany danych pomiędzy środowiskami przedsiębiorstw i środowiskiem naukowo-badawczym, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została powołana 13 marca 2013r. Istotnym elementem działania Sieci jest opracowanie zintegrowanego modelu sieciowej współpracy specjalistycznych obserwatoriów zarówno z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jak i sferą biznesu i nauki. Stąd też jednym z przejawów aktywności Sieci jest realizacja obecnego projekt pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa; Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice; konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej; oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

Głównym celem projektu jest  rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli JST w wyniku realizacji projektu. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez działania Obserwatoriów Specjalistycznych w obszarach:

 • technologii dla ochrony środowiska - Główny Instytut Górnictwa;
 • ICT -  Park Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice;
 • technologii medycznych - konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej;
 • energetyki - Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

 

Zarówno Lider Projektu, jak i Partnerzy będą zaangażowani w realizację głównych zadań takich jak:

 • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych stanowiące podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenie zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
 • audyty technologiczno-innowacyjne ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju i adaptacyjności przedsiębiorstw;
 • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji, związane z ich rozwojem. Będą one dostępne na platformie INNOBSERVATOR SILESIA dla wszystkich aktorów ekosystemu innowacji. Ponadto Raporty będą zawierać wiedzę trudną do pozyskania dla przedsiębiorców, umożliwiającą im podejmowanie decyzji strategicznych;
 • benchmarking potencjału endogenicznego miast/gmin wskazujący m.in. możliwości realizacji inwestycji na danym terenie, możliwości współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, czy jednostkami naukowymi w zakresie dostosowania do zachodzących w gospodarce zmian;
 • podręcznik dedykowany JST (wyniki benchmarkingu wraz z rekomendacjami dla wybranych miast/gmin) w zakresie zmian gospodarczych związanych z rozwojem protechnologicznym ze wskazaniem rekomendacji zarówno dla JST oraz przedsiębiorców związanych z ich dostosowaniem  zarówno do zmian jak trendów rozwojowych.
 • efekty wyżej wskazanych zadań będą przedstawione Zarządowi Województwa Śląskiego w postaci 6 rekomendacji Komitetu Sterującego Regionalną Strategią Innowacji.
 
 
 
logo - regionalna strategia innowacji png2INNOBSERVATOR SILESIA www.ris.slaskie.pl