Baza wiedzy

indeksy
 
 
 
 
analizy potencjału województwa śląskiego

1. Analiza potencjału województwa śląskiego w obszarze technologii dla ochrony środowiska oraz zagadnień międzyobszarowych -  gospodarka osadami

2. Analiza potencjału województwa śląskiego w obszarze technologii dla ochrony środowiska oraz zagadnień międzyobszarowych - inżynieria miejska

3. Diagnoza powiązań międzynarodowych

 
 podręcznik dla JST

 
 
 
dokumenty strategiczne, systemowe

 1. Strategia Europa 2020
 2. Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy
 3. Regionalna strategia innowacji województwa śląskiego na lata 2013 - 2020
 4. Program rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010 - 2013
 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
raporty, analizy

Raport specjalistyczny dla obszaru: technologie dla ochrony środowiska, 2012

 1. Diagnoza regionalna wraz z rekomendacjami 
 2. Projekty realizowane w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska
 3. Posiadane zasoby w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska (częsć a)
 4. Posiadane zasoby w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska (częsć b)
 5. Kierunki rozwoju obszaru Technologie dla Ochrony Środowiska
 6. Przykłady zagranicznych portali internetowych zawierających opis technologii/dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska
 7. Innowatorzy Województwa Śląskiego

Raport specjalistyczny dla obszaru: technologie dla ochrony środowiska, 2013

 1. Raport specjalistyczny, 2013

 

Raport specjalistyczny dla obszaru: technologie dla ochrony środowiska, 2014

 1. Raport specjalistyczny, 2014
 
Materiały ze spotkań panelowych

Spotkanie panelowe w Katowicach - 17.07.2014r.

 1. Poprawa konkurencyjności MŚP poprzez wdrażanie ekoinnowacji
 2. Możliwości finansowania współpracy sektora MŚP i sektora B+R w nowym okresie programowania
 3. Identyfikacja pól współpracy w układzie przedsiębiorstwo - instytucja naukowo-badawcza - Jednostka Samorządu Terytorialnego poprzez zastosowanie narzędzi audytowych 

 

Spotkanie panelowe w Częstochowie - 20.11.2014r.

 1. Działalność Regionalnego Obserwatorium Specjalistycznego Technologie dla Ochrony Środowiska - współpraca pomiędzy nauką a gospodarką w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska
 2. Jak podnosić atrakcyjność inwestycyjną na poziomie lokalnym i regionalnym ?
 3. Wykorzystanie terenów poprzemysłowych na działalność gospodarczą - przykład tereny powojskowe w gminie Poczesna i Konopiska
 4. Identyfikacja pól współpracy w układzie przedsiębiorstwo - instytucja naukowo-badawcza - Jednostka Samorządu Terytorialnego jako warunek skutecznego aplikowania o środki
 5. Możliwości finansowania współpracy sektora MŚP i sektora B+R w nowym okresie programowania

 

Spotkanie panelowe w Rybniku - 03.03.2015r.

 1. Działalność Regionalnego Obserwatorium Specjalistycznego Technologie dla Ochrony Środowiska - współpraca pomiędzy nauką a gospodarką w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska
 2. Jak podnosić atrakcyjność inwestycyjną na poziomie lokalnym i regionalnym ? Kierunki rozwojowe województwa śląskiego w priorytetach Regionalnego Programu Operacyjnego
 3. Technologie dla ochrony środowiska w gospodarce wodno -ściekowej i osadowej. Remediacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych
 4. Identyfikacja pól współpracy w układzie przedsiębiorstwo - instytucja naukowo-badawcza - Jednostka Samorządu Terytorialnego jako warunek skutecznego aplikowania o środki
 5. Zasady wsparcia współpracy sektora MŚP i sektora B+R w okresie programowania 2014 - 2020

 

 logo - regionalna strategia innowacji png2 INNOBSERVATOR SILESIA www.ris.slaskie.pl